KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2 - NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: TIẾNG ANH - LỚP 6
Thời gian làm bài: 15 phút
I. Chọn câu trả lời đúng nhất (4 điểm)
1. Close _____ book.

A. us
B. your
C. we
D. you

2. Is this an _____?

A. bag
B. book
C. eraser
D.ruler
3. I live _____ Le Loi street.

A. in
B. of
C. at
D. on

4. What _____ your parents do?

A. is
B. do
C. does
D. are

5. How do you _____ your name ?

A. spell
B. close
C. open
D. stand

II. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định (dùng dạng viết tắt) và nghi vấn.(6 điểm)

1. He is a doctor .
=>………………………………………… …………………………………
=>………………………………………… …………………………………
2. That is a book.
=>………………………………………… …………………………………
=>………………………………………… …………………………………
3. She lives on Pham Hung street.
=>………………………………………… …………………………………
=>………………………………………… …………………………………
4. They are students.
=>………………………………………… …………………………………
=>………………………………………… …………………………………
5. These are my classmates.
=>………………………………………… …………………………………
=>………………………………………… …………………………………