Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2013
  Bài viết
  330
  Thanks
  187
  Thanked 407 Times in 151 Posts

  ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 9

  5.Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả:

  So + result ( so + kết quả, hậu quả)

  So ( vì thế, vì vậy, cho nên) là một liên từ được dùng để diễn đạt kết quả của một sự việc hoặc một hành động. mệnh đề bắt đầu bằng So được gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

  Vd:

  We arrived late, so we missed the beginning of the film. Chúng tôi đến trễ, vì thế chúng tôi đã bỏ lỡ phần đầu của bộ phim.

  It was cold, so I turned the heating on. Trời lạnh, vì vậy tôi đã mở hệ thống sưởi  So sánh với: because + reason ( bởi vì+ nguyên nhân)

  Vd:

  We missed the beginning of the film because we arrived late. Chúng tôi đã bỏ lỡ phần đầu của bộ phim bởi vì chúng tôi đến trễ.  6.Động từ tình thái dùng với If:

  If + present tense, modal + verb

  a.Động từ tình thái must, can, could, may, might, ought to, have to, should,…có thể được dùng trong câu điều kiện if để diễn đạt một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

  Vd:

  If you have not got a TV, you can not watch it, can you?. Nếu bạn không có tivi, thì bạn không thể xem truyền hình được đúng không?

  She may accept your offer if you ask her. Cô ấy có thể chấp nhận nếu bạn hỏi cô ấy

  b.Động từ tình thái cũng được dùng với if để khuyên ai đó nên hành động như thế nào nếu muốn làm một điều gì đó

  Vd:

  If you want to drive a car, you must have a driving license. Nếu bạn muốn lái xe, bạn phải có bằng lái xe

  If you want to get food grades, you must study hard. Nếu muốn đạt điểm cao thì bạn phải học chăm  Lưu ý: theo sau động từ tình thái là động từ nguyên mẫu không to

  7.Lời nói trực tiếp và gián tiếp

  Lời nói gián tiếp là lời nói tường thuật lại ý của người nói ( không cần phải dùng đúng những từ của người nói)

  Tom said, I’m feeling ill

  > Tom said (that) he was feeling ill

  a.Câu trần thuật trong lời nói gián tiếp

  Muốn đổi một câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp ta phải:

  - Dùng động từ giới thiệu say hoặc tell : say ( that ), say to somebody ( that), tell somebody ( that)

  - Đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu sao cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính

  Vd:

  Bill said, “ I’m having a party at my flat”

  > Bill said that he was having a party at his flat

  Lưu ý: khi tường thuật lại lời nói của chính mình thì đại từ và tính từ sở hữu không thay đổi

  Vd:

  I said, “ I like my new house”

  I said that I liked my new house.

  - Đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương đương:

  Direct speech => reported speech

  Present simple => past simple

  Tom said, “ I never eat meat”

  > Tom said that he never ate meat

  Present progressive => past progressive

  He said, “ I’m waiting for Ann”

  > He said that he was waiting for Ann

  Present perfect => past perfect

  She said, “ I’ve seen this film”

  > She said she had seen that film

  Present perfect progressive => past perfect progressive

  Jane said, “ I’ve been learning Chinese for 5 years”

  > Jane said he had been learning Chinese for 5 years”

  Past simple => past simple/ past perfect

  They said, “ we came by car”

  > They said thay came/ had come by car

  Past progressive => past progressive/ past perfect progressive

  He said, “ I was sitting in the park at 8 am”

  > He said he was sitting/ had been sitting in the park in 8am”

  Future simple => future in the past

  Judy said, “ I ‘ll phone you”

  > Judy said she would phone me

  Future progressive => future progressive in the past

  He said, “ I’ll be playing golf at 3 pm tomorrow.”

  > He said he would be playing golf at 3pm the following day.

  Modal verbs => modals in the past

  - Can => could

  She said, “ you can sit here”

  > She said I could sit there  - May => might

  Mary said, “ I may go to Bali again”

  > Mary said she might go to Bali again  - Must => must/ had to

  He said, “ I must finish this report”

  > He said he must/ had to finish that report

  - Đổi một số tính từ chỉ định và trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian

  THIS > THAT

  THESE > THOSE

  HERE > THERE

  NOW > THEN

  TODAY > THAT DAY

  TONIGHT > THAT NIGHT

  YESTERDAY > THE DAY BEFORE, THE PREVIOUS DAY

  THE DAY BEFORE YESTERDAY > TWO DAYS BEFORE

  TOMORROW > THE NEXT/ FOLLOWING DAY, THE DAY AFTER

  THE DAY BEFORE TOMORROW > TWO DAYS AFTER

  AGO > BEFORE

  THIS WEEK > THAT WEEK

  LAST WEEK > THE WEEK BEFORE, THE PREVIOUS WEEK

  Vd:

  He said, “ I am taking my driving test tomorrow”

  > He said he was taking his driving test the day after

  Lưu ý:

  - Câu trần thuật không có dấu ngoặc kép hoặc dấu chấm hỏi

  - Câu trần thuật có đại từ và trạng từ khác với câu nói trực tiếp

  - Should, ought to giữ nguyên không thay đổi ở câu trần thuật

  - Đối với động từ tell, đòi hỏi phải có tân ngữ để chỉ người nghe

  Vd: He told me that he was late for class

  - Đối với động từ say, ta không cần đề cập người nghe nếu đề cập đến người nghe thì ta phải thêm giới từ to

  a.Câu hỏi trong lời nói gián tiếp:

  Có hai loại câu hỏi: YES –NO và câu hỏi WH-

  -Yes- no question:

  S1 + asked (+ object ) + if/ whether + S2+ V

  Khi đổi một câu hỏi yes-no từ trực tiếp sang gián tiếp, ta cần lưu ý những điểm sau:

  Dùng động từ giới thiệu ask, wonder, want to know

  Dùng if hoặc whether ngay sau động từ giới thiệu của mệnh đề chính. If / whether có nghĩa là “có…không”

  Đổi định dạng mẫu câu hỏi thành câu trần thuật ( S+ V)

  Đổi đại từ, tính từ sở hữu thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn ( giống cách đổi trong câu trần thuật)

  Vd:

  He said, “ Can you speak any foreign language?”

  > He asked me if I could speak any foreign language.

  Claire said, “ have you got a driving licence?”

  > Claire asked me whether I had got a driving license  -Wh – question:

  S1+ asked ( + object ) + what/ when/ …+ S2+ V

  Câu hỏi Wh- được chuyển đổi như sau:

  Dùng các động từ giới thiệu ask, inquire, wonder, want to know

  Lặp lại từ để hỏi( what, when,…) sau động từ giới thiệu

  Đổi định dạng mẫu câu hỏi thành câu trần thuật ( S + V)

  Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ, và các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn

  Vd:

  He said, “ what time does the film begin?”

  > He wanted to know what time the film began.

  The police officer said to us, “ where are you going?”

  > The police officer asked us where we were going.

  Một số trường hợp không thay đổi động từ trong lời nói gián tiếp

  - Động từ trong mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn ( say/ says), hiện tại tiếp diễn ( is/ are saying) hoặc tương lai đơn( will say)

  Vd:

  Trevor says, “ I’m tired”

  > Trevor says he is tired  - Lời nói trực tiếp diễn tả một chân lý hay một thói quen ở hiện tại

  Vd:

  The teacher said, “ the earth moves round the sun”

  > The teacher said the earth moves round the sun.  - Lời nói trực tiếp có các động từ tình thái could, would, should, might, ought to, used to, had better.

  Vd:

  Tom said, “ you shouldn’t contact her”

  > Tom said I shouldn’t contact her.

  Must có thể giữ nguyên hoặc đổi thành had to.

  + Trong lời nói gián tiếp, động từ nguyên mẫu có to (to-inf ) có thể được dùng sau các từ để hỏi what, when, where, who,…( nhưng thường không sau why)

  Cấu trúc này diễn tả những ý như sự bắt buộc và khả năng có thể xảy ra

  Vd:

  She can not decide what to do

  Tell me when to pay

  He shows me where to get tickets

  I wonder who to invite

  Tell me how to improve the pronunciation.  7.Câu hỏi đuôi:

  a.Định dạng: câu hỏi đuôi ( tag question) là câu hỏi ngắn, thường được đặt cuối câu trong văn nói

  Vd:

  You live near here, don’t you? Bạn sống gần đây, phải không?

  Câu hỏi đuôi được thành lập bằng một trợ động từ( hoặc động từ to be) và một đại từ nhân xưng ( chỉ chủ ngữ của câu): auxiliary verb (+not) + pronoun. Có hai dạng câu hỏi đuôi:

  - Câu hỏi đuôi phủ định: ( auxiliary verb + not + pronoun ) được dùng sau câu trần thuật xác định, hình thức phủ định thường được rút gọn ( not = n’t). câu hỏi đuôi phủ định bao gồm câu khẳng định + đuôi phủ định:

  Positive statement + negative question tag

  Vd:

  It is very cold, isn’t it? Thời tiết rất lạnh, phải không?

  - Câu hỏi đuôi khẳng định ( auxiliary verb + pronoun ) được dùng sau câu trần thuật phủ định. Câu hỏi đuôi khẳng định bao gồm câu phủ định + đuôi khẳng định

  Negative statement + positive question tag

  Vd:

  I shouldn’t do this, should I ? tôi không nên làm điều này, phải không?

  You haven’t seen Mary today, have you? Hôm nay bạn chưa gặp Mary, phải không?

  Lưu ý:

  Nếu trong câu trần thuật có trợ động từ ( hoặc có động từ to be) thì trợ động từ này được lặp lại trong câu hỏi đuôi

  Vd:

  She will come, won’t she? Cô ấy sẽ đến phải không?

  We don’t have to pay, do we? Chúng tôi không phải trả tiền, phải không?  Nếu câu trần thuật không có trợ động từ thì ta dùng trợ động từ to do ( do/ does / did )

  Vd:

  You live near here, don’t you? Bạn sống gần đây, phải không?

  You locked the door, didn’t you? Anh đã khóa cửa, phải không?  Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I ?

  Vd:

  I’m late, aren’t i? tôi đến muộn, phải không?

  Cách dùng:
  Trong văn nói ý nghĩa của câu hỏi đuôi phụ thuộc vào cách chúng ta diễn đạt:

  - Nếu chúng ta xuống giọng ở câu hỏi đuôi có nghĩa là chúng ta không thực sự đặt câu hỏi, chúng ta chỉ muốn người nghe đồng ý với chúng ta

  - Nếu chúng ta lên giọng ở câu hỏi đuôi thì đó là câu hỏi thực sự

  Dùng trong câu yêu cầu và đề nghị:

  - Sau câu yêu cầu ( do…/don’t….), đuôi thường là will you?

  Vd:

  Close the door, will you?

  Don’t ever do that again, will you?

  - Could you/ Can you có thể được dùng với yêu cầu khẳng định

  Vd:

  Do me a favour, could/ can you?

  - let’s…, shall we?

  Vd:

  Let’s go for a coffee, shall we?

  8.Danh động từ theo sau một số động từ

  a. Một số động từ thường đòi hỏi theo sau chúng bởi một danh động từ ( V-ING)

  Admit: nhận, chấp nhận

  Avoid: tránh

  Carry on/ go on: tiếp tục

  Consider: suy nghĩ, xem xét

  Delay: trì hoãn

  Deny: từ chối

  Detest: ghét

  Dislike: không thích

  Enjoy: thích

  Fancy: thích

  Finish: kết thúc

  Forgive: tha thứ

  Give up: từ bỏ

  Hate: gét

  Keep on: tiếp tục, liên tục

  Like: thích

  Love: yêu, thương

  Mention: đề cập

  Postpone: hoãn

  Practice: luyện tập

  Put off: hoãn lại

  Quit: từ bỏ

  Risk: có nguy cơ

  Stop: dừng

  Suggest: gợi ý

  Vd:

  I enjoy traveling. Tôi thích đi du lịch

  He’s given up smoking. Anh ấy đã bỏ hút thuốc lá

  b. Một số cụm từ thường đòi hỏi theo sau chúng là một danh động từ ( v-ing)

  Be busy: bận rộn

  Can’t help: ko thể nhịn được

  Have good time: tận hưởng

  It’s no use: chẳng ợi ích gì

  Waste time: lẵng phí thời gian

  Be worth: đáng ( làm gì)

  Have fun: thích thú

  Have trouble: gặp phiền toái

  Spend time: dành thời gian

  Vd:

  No use crying. Khóc chẳng lợi ích gì

  My mother is always busy doing the housework. Mẹ tôi luôn bận rộn làm việc nhà.

  c. Go+ danh động từ : được dùng ở nhiều cụm từ liên quan đến các hoạt động giải trí và mua sắm

  Go boating: đi chèo thuyền

  Go fishing: đi câu cá

  Go hunting: đi săn

  Go sailing: đi lái thuyền

  Go camping: đi cắm trại

  Go hiking: đi bộ đường dài

  Go mountain climbing: đi leo núi

  Go shopping: đi mua sắm

  Go sighseeing: đi tham quan

  Go skating: đi trượt băng

  Go skiing: đi trượt tuyết

  Go swimming: đi bơi

  Vd:

  Yesterday, I went swimming with my friends. Hôm qua tôi đã đi bơi với bạn của tôi.

  Lưu ý:

  - mind+ ing-form thường được dùng trong câu phủ định và câu hỏi

  Vd:

  Do you mind opening the door? Anh vui lòng mở giúp cửa chứ?

  - Sau like, love, hate, prefer ta có thể dùng hoặc động từ nguyên mẫu có to hoặc danh động từ

  Vd:

  I love to meet/ meeting people. Tôi thích gặp gỡ mọi người

  - Khi nói về một dịp cụ thể, đặc biệt là ở thì tương lai, người ta thường dùng động từ nguyên mẫu hơn. Còn khi nói về hoạt động chung chung, không có thời gian cụ thể, danh động từ thường được dùng hơn

  Vd:

  Do you prefer to play tennis or to swim this afternoon? Chiều nay bạn thích chơi ten nis hay đi bơi hơn?

  Do you prefer playing tennis or swimming? Bạn thích chơi tennis hay đi bơi hơn?

  - Sau begin, start, continue ta có thể dùng hoặc động từ nguyên mẫu có to hoặc danh động từ và ý nghĩa hoàn toàn giống nhau

  Vd:

  It’s began to rain/ began raining after 11a.m. trời đã bắt đầu mưa sau 11 giờ sáng

  - Một số động từ có thể được dùng trong định dạng mẫu verb + somebody + v-ing

  Vd:

  You can’t stop me doing what I want. Anh không thể ngăn tôi làm những gì tôi thích

  Sorry to keep you waiting so long. Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu như thế.

  - Một số động từ khác:

  Try to do something: cố gắng làm gì

  Trying doing something: thử làm gì nhiều lần

  Stop to do something: dừng lại để làm gì

  Stop doing something: dừng làm gì

  Mean to do something: cố ý làm gì

  Mean doing something: đòi hỏi phải làm gì

  Need to do something: cần làm gì

  Need doing something: cần được làm gì
  Quá khứ ơi mãi mãi xa đi-

 2. Có 3 lời Cảm Ơn dành cho Phương Hà trong bài viết này
  Anh Tuấn (05-09-2013),miss_grass (05-09-2013),Nữ Thần Công Lý (07-09-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

 1. Từ vựng tiếng Anh ngành may P2
  Bởi Santa trong diễn đàn Tiếng Anh chuyên ngành
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-19-2013, 03:41 PM
 2. Tài Liệu Ngữ pháp tiếng Anh THPT
  Bởi Hà Dím trong diễn đàn Ngữ Pháp Cơ Bản
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-08-2013, 07:18 PM
 3. Từ vựng tiếng Anh ngành may P3
  Bởi Santa trong diễn đàn Tiếng Anh chuyên ngành
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-02-2013, 03:42 PM
 4. Thuật ngữ tiếng Anh trong kế toán phần 2
  Bởi Santa trong diễn đàn Tiếng Anh chuyên ngành
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-12-2013, 08:53 AM
 5. truyện ngắn song ngữ anh việt phần2
  Bởi Hà Dím trong diễn đàn Truyện song ngữ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-15-2013, 02:28 PM

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •